Forside
Kontakt
Nyheder
Årets begivenheder
Adresseliste
Historie
Fotos
Kort over Glaciset
Foreningen
• Referater o.a.
• Fredning
 
Fredning
         
Vigtig information for om- og tilbygninger for alle huse på Glaciset.
 
Det er ikke sikkert, at alle kender Lov om Naturbeskyttelse
(Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009)
I denne lov siges i §18 (Fortidsminder):
"Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven."
(udsnit)
(link til den samlede lovtekst)
Samtidigt forefindes der en blødgørende tolkning fra Miljøministeriet fra 2000, hvor man oplyser, at der er tale om en opdeling i 3 umiddelbare beskyttelsesområder I) Fortet, II) Fortgraven, III) Glaciset.
I praksis har denne lov fra lovens ikrafttræden ikke været benyttet stringent fra kommunens side.
Men et par nylige byggesager på Glaciset har vist, at kommunen nu læner sig mere op ad loven.
Denne lov  har derfor vist sig at have stor betydning for sagsbehandling af om- og tilbygninger for alle på Glaciset.
Generelt betyder det tilsyneladende, at alle ændringer på parcellerne kræver byggetilladelse!
 
Dette er væsentligt anderledes praksis, end hvor ovennævnte lov ikke gælder. Eksempelvist for carporte, hvor der normalt kun er anmeldelses-pligt, hvorefter man kan starte byggeri efter 2 uger. Men på Glaciset er vi indenfor fredningszonen, hvorfor der skal tegning og beskrivelse, samt efterfølgende sagsbehandling og indsigelsesfrist. Det tager ca. 3 mdr. hvis der ikke er indsigelser. Er der indsigelser kan der gå meget længere tid, idet Skov-og Naturstyrelsen og evt. Naturklagenævnet så skal vurdere sagen.
 
For de grunde, der har en del af fortgraven i haven, betyder det at der reelt ikke må laves noget nærmere end 2-5 meter fra kanten af graven, afhængig af hvordan reglerne tolkes.
 
Således har en konkret sag fra indersiden af Glaciset vist, at man bla. ikke tillod opførelse af 1. sal ved en ombygning. Ligeledes gav man ikke tilladelse til at ombygningen kom nærmere fortgraven. Dette desuagtet, at der jo ligger flere ejendomme med 1. sal på Glaciset, og tæt på fortgraven.
(link til eksempel på afgørelse fra Naturklagenævntet (pkt C) her)
 
(se 100 meterzonen vist på dette kort)
 
Vær også opmærksom på at, at tinglysningskontoret tilsyneladende ikke har nogen servitutter for yderkredsen af Glaciset. Men det har vist sig i praksis, at også matrikler på yderkredsen er underlagt 100 meter reglen.
 

(Informationen på denne side er kun vejledende, søg evt. råd hos kommunen, hvis du vil vide mere.)